Bà Phí Thị Tám - Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn CK Đệ Nhất Toàn Cầu Châu Âu - dự án Toàn Cầu đang được triển khai, khôi phục lại tiếp tục năm 2016!

Khu dự án Long Thành, Bà Rịa.