Bà Phí Thị Tám - Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn CK Đệ Nhất Toàn Cầu Châu Âu

Bán mô tô, xe máy

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Vận tải hành khách đường bộ khác

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán buôn tổng hợp

Bán buôn đồ uống

Bán buôn thực phẩm

Bán buôn gạo

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

Hoạt động cấp tín dụng khác