Bà Phí Thị Tám - Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn CK Đệ Nhất Toàn Cầu Châu Âu

Bà Phí Thị Tám Chủ tịch HĐQT tập đoàn CKĐNTC Châu Âu - là người thừa kế toàn bộ tài sản của ông Việt Nguyễn định cư tại Hoa Kỳ, ông Việt là người con nuôi của Tổng Thống Reagan, ông qua đời ngày 5/6/2004. Khi ông qua đời ông đã ủy quyền toàn bộ tài sản cho người con nuôi Việt Nguyễn!