Các thông tin mới nhất về bà Phí Thị Tám

Các thông tin mới nhất về bà Phí Thị Tám - ngày 11/10/2015 bà đã hồi phục sức khỏe trở lại và đã nhận được quyết định của chính phủ Hoa Kỳ ký quyết định khôi phục mã số bảo mật (G8) để bà Tám nhận công Tác vào đầu năm 2016. Tất cả nguồn ngoại tệ của tập đoàn Chứng Khoán Toàn Cầu Châu Âu do ông Việt Nguyễn uỷ quyền cho bà Tám năm 2004 - 2007 - 2011 - 2012 đều do bà Tám toàn quyền quản lý. Tất cả thủ tục đã hợp pháp...